Telephone: 01978 350341 | Fax: 01978 846173 | Ffôn: 01978 350341 | Ffacs: 01978 846173

Croeso i Gwmni Aerdymheru ACS
Mae ACS yn arbenigo mewn cyflenwi, gosod, trwsio a chynnal a chadw systemau aerdymheru, Oeryddion Seler, Ystafelloedd Oer.
Busnes teulu yw ACS sy’n gweithredu ledled Gogledd Cymru, Sir Gaer, Cilgwri a Sir Amwythig.  Ein cenhadaeth yw cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf a fforddiadwy i bob cwsmer.  Rydym yn arbenigo mewn siopau, swyddfeydd, a meddygfeydd milfeddygon, meddygon a deintyddion.  Rydym hefyd yn gosod systemau mewn cartrefi a’ch ystafelloedd gwydr.  Mae croeso mawr i chi gysylltu â ni er mwyn dweud beth yw’ch anghenion.

 

ACS Cyf – busnes teulu sydd â’i ganolfan yn Wrecsam. Mae gan ein peirianwyr dystysgrifau F-Gas ac mae’r cwmni wedi ennill tystysgrifau Refcom ar gyfer trin oeryddion. Mae ACS yn cynnig pob gwasanaeth, o wneud gwaith trin untro ar unedau hyd at gontractau cynnal a chadw rheoledig. Gallwn hefyd osod systemau mewn ystafelloedd sengl a safleoedd sydd â llawer o ystafelloedd.
Ar ben hynny mae ACS yn gallu cynnig systemau LG ArtCool – amrywiaeth ardderchog sy’n berffaith i’ch cartref a’ch ystafell wydr. Byddwn yn ceisio rhoi gwasanaeth o’r safon uchaf am brisiau diguro, o gofio mai gan ein cwsmeriaid cyfredol a gan atgyfeiriadau, y cawn ni fwyafrif llethol o’n gwaith.

 

Cynnal a Chadw Systemau Aerdymheru – Mae gosod systemau aerdymheru, oeryddion seler, ystafelloedd oer a systemau rhewi yn fuddsoddiad drud. Felly mae’n rhaid ichi ofalu amdanynt i sicrhau eu bod yn para am flynyddoedd ac nad ydynt yn rhy ddrud i wneud eu gwaith. Mae pob cwmni cynhyrchu yn cynghori pawb i gael trin eu hoffer yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod eu systemau yn gweithio’n effeithlon. Mae croeso i chi gysylltu ag ACS i drafod cynnal a chadw eich systemau.
Erbyn hyn, mae llawer iawn o ddeddfau yn ymwneud â gosod systemau Aerdymheru, ac os ydych yn berchen ar system o’r fath rydych yn gyfrifol am wneud profion gollwng ac Arolygon Aerdymheru bob blwyddyn. Gwell ichi fwrw golwg ar y Dudalen Ddeddfwriaeth.

artcool

Byddwn yn gosod offer aerdymheru unrhyw gwmni cynhyrchu yn ôl eich manyleb chi. Fodd bynnag, mae ACS yn arbenigo mewn cyflenwi Gree, Daikin, Mitsubishi, LG a Hitachi oherwydd ein bod yn teimlo bod y rhain yn cynnig amrywiaeth eang. Gallwch gael yr uned fach fwyaf diwastraff, wedi ei gosod ar wal, neu hyd yn oed un o’r systemau diweddaraf un o ran uwch-dechnoleg, sydd â golwg gwych arni, gan LG ArtCool.

Byddwn ni’n cymryd pwyll er mwyn sicrhau bod safon y gwaith gosod o’r radd flaenaf ac felly byddwn yn cymryd gofal ac yn rhoi sylw i’r holl fanylion a pha mor effeithlon yw popeth.